Thứ sáu, ngày 25-09-2020
hỗ trợ kỹ thuật

Nhấn vào link bên dưới để tải về

MODEL LZA:    Download Product data

MODEL LX:  Download Direct Expansion fan - Coll units

MÁY NÉN MYCOM PISTON: tại đây

MÁY NÉN MYCOM TRỤC VÍT: tại đây

MÁY NÉN BITZER PISTON 1 CẤP Download: Tại đây

MÁY NÉN BITZER PISTON 2 CẤP Download: Tại đây

MÁY NÉN BITZER PISTON KIỂU HỞ Download: Tại đây

CỤM MÁY NÉN LÊ QUỐC Tải về

DÀN LẠNH LÊ QUỐC Tải về

DÀN NGƯNG LÊ QUỐC Tải về 

PROFILE LÊ QUỐC Tải về